“რუსეთის პრეზიდენტი საქართველოში ჩამობრძანდება და კარს მიღმა აფხაზეთის დაბრუნება გადაწყდება!” – ლელა კაკულია

ქარ­თვე­ლი წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლი ლელა კა­კუ­ლია “ფე­ის­ბუ­ქის”ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე რუ­სე­თი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს ლი­დე­რებსშო­რის მო­სა­ლოდ­ნე­ლი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის და­წყე­ბი­სა და სა­ქარ­თვე­ლო­ში რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის ვი­ზი­ტის შე­სა­ხებ წერს:

“მე­გობ­რე­ბო, რო­გორც მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, გუ­შინ, 1 ოქ­ტომ­ბერს, რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე გრი­გო­რი კა­რა­სინ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ რუ­სე­თი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტე­ბის შეხ­ვედ­რა გა­მო­რი­ცხუ­ლი არ არის.

მისი თქმით:

„პრე­ზი­დენ­ტე­ბის დო­ნე­ზე შეხ­ვედ­რის­თვის საკ­მა­რი­სი არ არის მხო­ლოდ შეხ­ვედ­რა, მსჯე­ლო­ბა და დამ­შვი­დო­ბე­ბა. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია შე­დე­გის მიღ­წე­ვა, რათა ორი­ვე მხა­რე კმა­ყო­ფი­ლი დარ­ჩეს… რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა არა­ერ­თხელ გა­ნა­ცხა­და, რომ ჩვენ და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლე­ბი ვართ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ნორ­მა­ლი­ზა­ცი­ით, მე­გობ­რუ­ლი და კე­თილ­მე­ზობ­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბით სა­ქარ­თვე­ლოს­თან. ეს დღემ­დე აქ­სი­ო­მად რჩე­ბა“.

ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, გთა­ვა­ზობთ ლელა კა­კუ­ლი­ას მიერ 2002 წელს ჩა­წე­რილ წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლე­ბას, რო­მე­ლიც გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლია რო­გორც სა­ავ­ტო­რო გა­ზეთ­ში, ისე შე­სუ­ლია ქარ­თულ, რუ­სულ და ინ­გლი­სურ ენებ­ზე გა­მო­ცე­მულ წიგნ­ში „ახა­ლი სი­ტყვა“.

2002 წელი, 10 ივ­ლი­სი

ვხე­დავ, რუ­სე­თი სე­რი­ო­ზულ მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს და­ი­წყებს სა­ქარ­თვე­ლოს­თან. აქ თა­მა­შე­ბი და ავან­ტი­უ­რე­ბი გა­მო­რი­ცხუ­ლია. ეს ეხე­ბა ჩრდი­ლო­ეთს და პირ­ველ რიგ­ში კი აფხა­ზეთს. დიახ, აფხა­ზე­თი!

პან­კი­სი ერ­თია, მაგ­რამ აფხა­ზე­თი კარ­გი თავ­შე­სა­ფა­რია ბო­ე­ვი­კე­ბის­თვის.

ფრთხი­ლად!

რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მობ­რძან­დე­ბა და კარს მიღ­მა ზუს­ტად აფხა­ზე­თის დაბ­რუ­ნე­ბა გა­და­წყდე­ბა!!!”, – აღ­ნიშ­ნუ­ლია წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლის “ფე­ის­ბუქ-გვერ­დზე” გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ გან­ცხა­დე­ბა­ში.

cyc.ge

Comments
Loading...