sos!თბილისში სალონები იკეტება, რატომ ვერ აკმაყოფილებენ 473 დადგენილებას სილამაზის სალონები

საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ერთი თვეა აქტიურად ამოწმებს სილამაზის ცენტრებსა და სალონებს,ამის მიზეზი 473 დადგენილებაა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო და ერთხელ და სამუდამოდ იქნა დაწესებული ნორმები და აკრძალვები ჰიგიენური დაწესებულებისათვის.

ჯერ-ჯერობით სტატისტიკა უცნობია, მაგრამ როგორც ჩანს უკვე 50 სალონი დახურვას დაექვემდებარა, მათ შორის არის საკმაოდ ცნობილი ჰიგიენური დაწესებულება, mpress. ge სთან საუბრისას ცენტრის დირექტორმა ფილიალების დახურვის მიზეზად ,რეორგანიზაცია მოიყვანა.
სააგენტო რეალური მიზეზის გარკვევამდე, სილამაზის ცენტრის სახელს შეგნებულად არ ასახელებს.

p.s. თუ თქვენ ერთხელ მაინც გისარგებლიათ ქართული სალონების მომსახურებით გირჩევთ სასწრაფოდ , ანალიზების გასაკეთებლად გაეშუროთ.

“ესთეტიკის ცენტრებს”mpress.ge სთავაზობს დამატებით რეკომენდაციებს დეზინფექციისა და სტერილიზაციის პროცესის უზრუნველსაყოფად
ცხრილი 1.
საყოფაცხოვრებო მათეთრებლის, როგორც სადეზინფექციო საშუალების, მომზადება და დანიშნულება
(საყოფაცხოვრებო პრაქტიკაში ხშირად გამოყენებული სადეზინფექციო საშუალების – 5.25%-იანი ნატრიუმის
ჰიპოქლორიტის ხსნარის მაგალითზე)
დეზინფექციის დონე გამოყენების დანიშნულება მომზადების წესი

მაღალი დონის დეზინფექცია
1:50 განზავებული (1 წილი
მათეთრებელი 49 წილი წყალი)
გამოიყენება:
· ,,ნახევრად კრიტიკული“ ჯგუფის
ინსტრუმენტისა და
აღჭურვილობისთვის
· ზოგიერთი ,,კრიტიკული“ ჯგუფის
ინსტრუმენტისათვის, რომელთა
სტერილიზაცია ვერ ხორციელდება
კონტაქტის დრო >20 წუთი
10მლ ხსნარი იხსნება 495
მლ წყალში
საშუალო დონის დეზინფექცია
1:50 განზავებული (1 წილი
მათეთრებელი 49 წილი წყალი)
გამოიყენება:
· ,,ნახევრად კრიტიკული“ ჯგუფის
ინსტრუმენტისათვის, რომლებმაც
შესაძლოა დააზიანოს კანი, ჰქონდეს
შეხება სისხლთან ან ბიოლოგიურ
სითხესთან (თმის, ფრჩხილის
მაკრატელი)
კონტაქტის დრო >10 წუთი
10მლ ხსნარი იხსნება 495
მლ წყალში
დაბალი დონის დეზინფექცია
1:500 განზავებული (1 წილი
მათეთრებელი 499 წილი წყალი)
გამოიყენება:
· არაკრიტიკული ჯგუფის
ინსტრუმენტისათვის
· ყოველდღიურ საქმიანობაში იატაკის
და გარემოს ზედაპირებისათვის
კონტაქტის დრო >10 წუთი
5მლ ხსნარი იხსნება 2.5 ლ
წყალში
ცხრილი 2.
მშრალი და მაღალი ტემპერატურით სტერილიზაციისათვის საჭირო დრო და ტემპერატურა:
მშრალი და მაღალი ტემპერატურით სტერილიზაციისათვის საჭირო დრო და ტემპერატურა
ტემპერატურა დრო
1710 C 60 წუთი
1600 C 120 წუთი
1490 C 150 წუთი
1410 C 180 წუთი
http://www.matsne.gov.ge 30016007010003018859
1210 C 12 საათი
ცხრილი 3.
ინსტრუმენტების სტერილიზაციის ეტაპები
ეტაპები კომენტარები
1.
გაასუფთავეთ ინსტრუმენტები
სისხლისა და ბიოლოგიური სითხეებისგან
დაუშვებელია გაუსუფთავებელი ინსტრუმენტების
სტერილიზაცია
2.
ხელების ჰიგიენის შემდეგ ჩაიცვით
ხელთათმანები
ხელები უნდა იყოს რაც შეიძლება სუფთა, რათა არ
მოხდეს სუფთა ინსტრუმენტების/ხელსაწყოების
დაბინძურება
3.
გასუფთავებული ინსტრუმენტები უნდა
მოთავსდეს შესაბამის სასტერილიზაციო
პაკეტში/ ბიქსში და დაილუქოს
· სტერილიზაციის შემდეგ ხელსაწყოები
სტერილურობას ინარჩუნებს დალუქული
სასტერილიზაციო პაკეტის გახსნამდე
· პაკეტის დაზიანების ან დასველების შემთხვევაში
სტერილიზაციის უზრუნველყოფა ვერ
განხორციელდება
· პაკეტის დაზიანების ან დასველების შემთხვევაში
უნდა მოხდეს ინსტრუმენტების რესტერილიზაცია
ან მათი დაწუნება
· საჭიროა ინსტრუმენტების სათანადო შეფუთვის
უზრუნველყოფა
4.
თითოეული პაკეტისთვის გამოყენებულ უნდა
იქნას ტემპერატურის მიმართ მგრძნობიარე
ქიმიური ინდიკატორები
ტემპერატურის მიმართ მგრძნობიარე ქიმიური
ინდიკატორების გამოყენებით შესაძლებელია პაკეტში
მიმდინარე პროცესის დაუყოვნებლივი ვიზუალური
დეტექცია.
შენიშვნა:
· მხოლოდ ქიმიური ინდიკატორების ფერის
შეცვლა არ არის საკმარისი ინსტრუმენტების
სტერილობის შესაფასებლად.
· სტერილიზაციის წარმატებული ციკლის
დადასტურება მხოლოდ სათანადო ბიოლოგიური
ინდიკატორების საშუალებით არის შესაძლებელი
5.
სტერილიზატორი შეავსეთ თანაბრად, რათა
თავიდან იქნას აცილებული მისი
გადატვირთვა, იმოქმედეთ მწარმოებლის
ინსტრუქციის მიხედვით
სტერილიზატორის გადატვირთვამ შესაძლოა ხელი
შეუშალოს ეფექტურ სტერილიზაციას. შეფუთვებს
შორის უნდა იყოს თავისუფალი სივრცე

6. დაიწყეთ სტერილიზაციის პროცესი
სტერილიზაციის დრო ტემპერატურა, წნევა და
ციკლები შესაძლოა ვარირებდეს იმის მიხედვით, თუ
რომელი სტერილიზატორი გამოიყენება. ყველა
შემთხვევაში იმოქმედეთ მწარმოებლის ინსტრუქციის
მიხედვით. მშრალი გაცხელების და აუტოკლავით
სტერილიზაციისას დროის ათვლა არ იწყება, სანამ
სათანადო ტემპერატურა არ მიიღწევა
7.
სტერილიზაციის ციკლის დასრულების
შემდეგ ამოიღეთ ინსტრუმენტები
დარწმუნდით, რომ სტერილიზატორის სათავსოდან
ამოღებამდე ინსტრუმენტები არის მშრალი.
სტერილური ინსტრუმენტები შესაძლოა დაბინძურდეს
სველი პაკეტის ხელით აღების შემთხვევაში
8.
სტერილური ინსტრუმენტები შეინახეთ
სუფთა, მშრალ, მტვრის, ჭუჭყისა და
ნესტისაგან დაცულ ადგილზე. სტერილური
ინტრუმენტები უნდა შენახული იქნას
იატაკიდან მოშორებით
სტერილური შეფუთვების გამოყენება მათი
დაბინძურების რისკს ზრდის. სტერილური
ინსტრუმენტები შენახული უნდა იყოს
დაბინძურებული ინსტრუმენტებისგან განცალკევებით
9.
გააკეთეთ თითოეული სტრილიზაციის
ციკლის აღრიცხვა/ჩანაწერი
განახორციელეთ თითოეული დატვირთვის,
ტემპერატურის, ციკლის ხანგრძლივობა დ.ა.შ.
მონიტორინგი
ცხრილი 4.
სტერილიზაციის აღრიცხვის ჟურნალი

სასტერილიზაციო
დანადგარის ტიპი
ან ქიმიური
სასტერილიზაციო
საშუალება
თარიღი
და
დრო
გასასტერილებელი
მასალა
სასტერილიზაციო
დანადგარების
მუშაობის დრო
ექსპოზიციის ციკლი პასუხისმ-
გებელი
პირის
ხელმოწერა
შენიშვნა
დასახელება რაოდენობა ჩართვა გამორთვა წნევა ტემპერატურა დრო

Comments
Loading...